Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek – letölthető dokumentum

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen általános szerződési feltételek hatályos: … napjától (a továbbiakban: ÁSZF).

Tisztelt felhasználó! Örülünk, hogy meglátogatta weboldalunkat (a továbbiakban: Weboldal). Kérjük jelen ÁSZF-et figyelmesen olvassa el, mivel az ÁSZF rögzíti az üzemeltető és az Ön között létrejövő jogviszonyt, illetve szerződés rendelkezéseit, illetve hasznos és fontos adatokat tudhat meg a Weboldal üzemeltetőjéről, panaszkezelésről, és az Önt megillető egyéb jogokról és kötelezettségekről.

I. Általános rendelkezések, Üzemeltető

A www.levendulahotelalgyo.hu domain alatt elérhető weblap üzemeltetőjének (a továbbiakban: Üzemeltető) adatai:

Cégnév: GYEVITUR Algyői Vendégház és Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: GYEVITUR Nonprofit Kft.
Székhely: 6750 Algyő, Téglás u. 151.
Cégjegyzékszám: 06-09-010456
Nyilvántartó cégbíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 13678412-2-06
Ügyfélszolgálat e-mail címe: recepcio@levendulahotelalgyo.hu
Telefon: +36-20-284-0494, +36-62-765-975
Weblap internet címe: www.levendulahotelalgyo.hu
Kamarai tagság: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Tárhely szolgáltató neve: Tárhelypark Kft. (a továbbiakban: Tárhely szolgáltató)
Tárhely szolgáltató székhelye: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 14. 2.em.
Tárhely szolgáltató webes címe: www.tarhelypark.hu
Telefon: +36 1 700 4140
E-mail: info@tarhelypark.hu

Az Üzemeltető minden munkanapon ügyfélszolgálatot és panaszkezelést működtet, amely készséggel áll a Megrendelők rendelkezésére a recepcio@levendulahotelalgyo.hu e-mail címen.

1. Jelen ÁSZF elfogadásával Ön a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 12. § értelmében beleegyezik abba, hogy nem papír alapon, hanem más tartós adathordozón, azaz .pdf formátumban közli az Üzemeltető Önnel a Kormányrendelet 11. § (1) bekezdésében előírt tájékoztatást.

2. Az Üzemeltető szálláshely-szolgáltatást nyújt a megrendelő részére az általa üzemeltetett 6750 Algyő, Téglás u. 151. szám alatt található Levendula Hotelben (a továbbiakban: Levendula Hotel). Az Üzemeltető a Weboldalon keresztül nyújt szálláshely-szolgáltatást (a továbbiakban: Szolgáltatás), amelynek kapcsán Önnek lehetősége van a Szolgáltatást igénybe venni, azaz szobát vagy szobákat foglalni.

3. A jelen ÁSZF határozza meg az Üzemeltető, valamint a Weboldalt használó, illetve Szolgáltatást igénybe vevő természetes személyek (a továbbiakban: Megrendelő vagy Megrendelők; Üzemeltető és Megrendelő vagy Megrendelők a továbbiakban együtt: Felek) közötti Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, valamint a Felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket.

4. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
A fentiek alapján a Megrendelők fogyasztóknak minősülnek. Jelen ÁSZF-ben a Megrendelő alatt a Fogyasztó is értendő (a továbbiakban: Fogyasztó vagy Fogyasztók).

5. Az Üzemeltető a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem aláírója és annak nem vetette alá magát.

6. A Szolgáltatás megrendelése esetén a Megrendelő az Üzemeltetővel kerül szolgáltatási jogviszonyba. A Szolgáltatás megrendelése az előbbiek alapján egy szerződés az Üzemeltető és a Megrendelő között, amelyben az Üzemeltető vállalja a Szolgáltatás biztosítását, a Megrendelő pedig megfizeti a Szolgáltatás ellenértékét.

7. Az Üzemeltető adatai (pl. székhelye, postai címe, telefonszáma, elektronikus levelezési címe, ill. akihez a fogyasztó a panaszait címezheti) a Weboldalon, valamint jelen ÁSZF-ben található.

8. Az Üzemeltető és a Megrendelő közötti szerződés Szolgáltatás nyújtására jön létre (határozott időtartamú szerződés).

II. A szerződés nyelve, a szerződés formája

1. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

2. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Üzemeltető nem iktatja.

III. Az Üzemeltető szolgáltatásának korlátai

1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Weboldal folyamatos üzemeltetése az Üzemeltető előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Az Üzemeltető ennek megfelelően nem garantálja a Szolgáltatás és a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A Szolgáltatás a Weboldalban elérhető szolgáltatást jelenti.

IV. Az Üzemeltető felelőssége

1. Az Üzemeltető csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a szolgáltatás igénybevételével járó tranzakció értékét.

2. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

3. A személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban az Üzemeltető az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Azonban az internet és az informatika egy olyan környezet, ahol az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért az Üzemeltetőt felelősség nem terheli, illetve azt kizárja.

4. Az Üzemeltető kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Megrendelő, vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

V. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

1. Az adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. A digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről a Tárhely szolgáltató weboldalán tudhat meg bővebb információkat.

VI. Regisztráció, a Megrendelő adatai

1. A Weboldalon a Szolgáltatás megrendeléséhez a Megrendelőnek a weboldalon nem kell regisztrálnia.

2. A Megrendelő a Weboldalon való Szolgáltatás megrendelése során köteles megadni néhány személyes adatot (pl.: név, lakcím, e-mail cím). A Megrendelőt teljes körű felelősség terheli az általa megadott adatokkal történő megrendeléssel és egyéb tevékenységgel kapcsolatban. A Megrendelő vállalja, hogy haladéktalanul értesíti az Üzemeltetőt adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén.

3. A Megrendelő kijelenti, és felelősséggel tartozik azért, hogy a valós adatait adta meg a Weboldalon. Az Üzemeltető kizárja felelősségét a megrendelés során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő bármilyen kárért. A Megrendelő elfogadja, hogy az Üzemeltető a Megrendelő által megadott adatoknak megfelelően teljesít és állít ki számlát a Megrendelő részére online fizetés esetén. Kérjük, amennyiben adataiban bármilyen változás következik be, akkor azt haladéktalanul jelezze az Üzemeltető felé. Az Üzemeltető jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Megrendelő valódiságát ellenőrizni.

4. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelő megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Weboldalon történő bármilyen visszaélés esetén.

5. Amennyiben harmadik személy részére vásárol rendel Szolgáltatást a Weboldalon, akkor tájékoztatjuk, hogy Önt terheli a felelősség azért, hogy a harmadik személy a hozzájárulását megadta az Üzemeltető részére arra, hogy a harmadik személy adatait a megrendeléssel összefüggésben kezelje.

VII. A Szolgáltatás díjával kapcsolatos tájékoztatás

1. A Weboldalon teljes körű tájékoztatás található a Szolgáltatástól és annak áráról, bruttó formában, utalással a törvényes magyar fizetőeszközre. A Szolgáltatás ára tartalmazza az esetenként fizetendő ÁFÁ-t. Azonban A Szolgáltatás díja nem tartalmazza az idegenforgalmi adót, melynek mértéke 18 éves kortól vendégek számára 200 HUF/fő/éj.

2. Az Üzemeltető határozatlan időre szóló vagy átalánydíjas szerződést nem alkalmaz. Az ellenszolgáltatás összege az adott megrendelésre vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza (kivéve: idegenforgalmi adó).

3. A megrendelés lebonyolítására szolgáló eszköz (mobiltelefon, telefon, internetkapcsolattal rendelkező számítógép, tablet stb.) internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának, esetlegesen a speciális fizetési mód (pl. mobilfizetés) ellenértékeként a Weboldal – a Megrendelő egyéni előfizetői vagy más szerződése alapján a telekommunikációs szolgáltatója díján kívül – más egyéb díjat nem számíthat fel. Az Üzemeltető emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz.

VIII. A Szolgáltatás megrendelésének menete, fizetési feltételek

1. A Szolgáltatás megrendelésének menete:
1.1. Dátum és szobatípus választás, személyek számának megadása
1.2. Foglalás elküldése

2. A megrendelés során a Megrendelőnek lehetősége van a Szolgáltatás dátumát, a szoba típusát módosítani, a megrendelés során megadott adatait módosítani, törölni, vagy újabb Szolgáltatást kiválasztani. Az előbbieket a Megrendelő korlátlanul megteheti addig, amíg nem kattintott a „Foglalás elküldése” gombra. A „Foglalás elküldése” gombra kattintva fizetési kötelezettséggel járó megrendelés jön létre, illetve a „Foglalás elküldése” gomb megnyomásával elfogadja a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit is.

3. A Szolgáltatás megrendelése alapján a szerződés a megrendelését visszaigazoló e-mail megérkezésével jön létre, a Megrendelő megrendelését követően a Weboldal 48 órán belül küldi meg a visszaigazoló e-mailt. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a foglalás sorszámát/azonosítóját, a Megrendelő nevét, a foglalás idejét, az Üzemeltető bankszámlaszámát, adószámát, elérhetőségeit, a lemondási feltételeket, a Szolgáltatás díját, a foglalt szobatípust, valamint az ÁSZF-et (.pdf formátumban). A visszaigazoló e-maillel jön létre a Felek között a szerződés.

4. A megrendelést megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt az Üzemeltető a Megrendelő által megadott e-mail címre küldi meg. Amennyiben a Megrendelő hibás e-mail címet ad meg, akkor az ebből fakadó minden kárért a Megrendelőt terheli a felelősség, és az Üzemeltető felelősségét kizárják.

5. Amennyiben a Megrendelő a megrendelést követő néhány percen belül nem kapja meg a fenti visszaigazoló e-mailt, ennek oka feltételezhetően technikai, vagy más kapcsolati hiba lehet. Kérjük, hogy ebben az esetben ne ismételje meg a tranzakciót, hanem haladéktalanul lépjen kapcsolatba az Üzemeltető Ügyfélszolgálatával (az ügyfélszolgálat elérhetőségei az ÁSZF elején találhatóak). Az Ügyfélszolgálat a problémát orvosolja.

6. Amennyiben a Megrendelő bármely okból 48 órán belül nem kapna visszaigazolást a megrendeléséről, úgy a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttsége alól, azaz a továbbiakban nem köti őt a megrendelése és nem köteles azt kifizetni. Amennyiben a megrendelését már kifizette, akkor annak ellenértékét az Üzemeltető haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszatéríti Önnek.

7. A Szolgáltatás kiválasztása nem kötelezi a Megrendelőt vásárlásra. Amennyiben nem zárja le a megrendelés folyamatát, akkor a kiválasztott Szolgáltatás törlődik, és a korábban kiválasztott Szolgáltatást a Weboldal többi felhasználója számára ismét elérhetővé válik.

IX. Fizetési mód

4. A Szolgáltatás megrendelésére az Üzemeltető a Weboldalon az alábbi fizetési módokat biztosítja:

 közvetlen banki átutalással (előreutalás): A Szolgáltatás ellenértékét banki átutalás útján is rendezheti. Átutalás során a közlemény rovatba a foglalás azonosító számát kell megjelölnie.
 fizetés személyesen a Levendula Hotelben: a Szolgáltatás ellenértékét a Levendula Hotelben is kiegyenlítheti készpénzben és bankkártyával.
 SZÉP kártyával való fizetés

5. A megrendelési folyamat során a Megrendelőnek a Szolgáltatás ellenértékének (esetleg idegenforgalmi adó) megfizetésén túlmenő kötelezettségei nincsenek. Az Üzemeltető részére letétet vagy egyéb pénzügyi biztosítékot a Megrendelő nem nyújt.

X. Szerzői jogok

1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Üzemeltető a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalban megjelenített, nem felhasználóktól származó valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

2. Üzemeltető valamennyi, a Weboldalban szereplő, nem felhasználótól származó védjegy (márkanév, logo stb.) használatára jogosult. A Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot felhasználónak a Weboldalon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

3. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl ezen szellemi alkotások az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

XI. ÁSZF tartalmának egyoldalú módosítása

1. A Weboldal fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et módosítsa a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:191. § (4) bekezdése alapján. Az ÁSZF kezdő időbeli hatályát az oldal tetején a cím alatti dátum jelzi.

2. Az ÁSZF módosítását a Weboldal külön jelzi. Kérjük, 15 napon belül jelezze Weboldalunknak, amennyiben a módosított ÁSZF-et nem kívánja elfogadni. Amennyiben ezt 15 napon belül nem jelzi részünkre, azzal a módosított ÁSZF-et elfogadja. Amennyiben 15 napon belül jelzi, hogy nem kívánja elfogadni a módosított ÁSZF-et, azt tudomásul vesszük, de tájékoztatjuk Önt arról, hogy akkor nem tudja igénybe venni a Weboldal szolgáltatásait. Az ÁSZF csak alapos okkal módosítható, amely a Weboldal működésének lényeges változását jelentheti, jogszabályi változást, hatósági határozatot, akciókat, új szolgáltatásokat, stb.

XII. A Fogyasztót megillető elállási jog

1. A Fogyasztót megrendelésével kapcsolatban a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint elállási jog illeti meg.

2. Az elállási jog azt jelenti, hogy az interneten (távollevők között) megkötött szerződéstől jogszabályi felhatalmazás alapján egyoldalúan visszaléphet és követelheti az Üzemeltetőtől az Ön által kifizetett összeg visszatérítését.

3. A Fogyasztót a Rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga.

4. A Fogyasztó a szerződéstől 14 napon belül indokolás nélkül elállhat.

5. Az elállási jog gyakorlására irányuló nyilatkozatát abban az esetben tudjuk határidőben érvényesítettnek tekinteni, ha Ön a nyilatkozatát az elállási jog gyakorlására biztosított fenti határidőben elküldi.

6. Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az I. pontban meghatározott címre. Az elállási jogát a Fogyasztó jelen ÁSZF 1. mellékleteként csatolt elállási nyilatkozatminta felhasználásával is gyakorolhatja. A nyilatkozatot az Üzemeltetőnek kell megküldeni.

7. Az Üzemeltető kötelezettségei a Fogyasztó elállása esetén:

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, az Üzemeltető haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Elállás esetén az Üzemeltető a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. Az Üzemeltető visszatartási joga tekintetében
8. A Fogyasztó kötelezettségei elállása esetén
A Fogyasztó az elállási joga gyakorlása esetén nem köteles viselni egyes költségeket: – a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítésének teljes vagy részleges költségeit, ha az Üzemeltető az elállási jog gyakorlására vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, vagy a Fogyasztó nem kérte az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő lejárta előtt a szerződés teljesítésének megkezdését, – ha a Fogyasztó nem adta kifejezett, előzetes beleegyezését ahhoz, hogy a teljesítés az elállási jog gyakorlására vonatkozó 14 napos határidő lejárta előtt megkezdődjön, – ha a Fogyasztó a kifejezett előzetes beleegyezése megadásával egyidejűleg nem nyilatkozott annak tudomásulvételéről, hogy beleegyezésével elveszti az elállási jog gyakorlására vonatkozó jogát, vagy – az Üzemeltető elmulasztotta megadni a megkötött szerződés másolatának átadásakor, de legkésőbb az átadáskor a tartós adathordozón történő visszaigazolást.

9. Ha az Üzemeltető az elállási jog kapcsán tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, a fenti elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik.

XIII. A Fogyasztót megillető felmondási jog

Mi a felmondási jog?
A Weboldalon az Üzemeltető szálláshelyet nyújt a Fogyasztó részére. Ez Szolgáltatásnak minősül. Ezért a Kormányrendelet 20. § (1) bekezdésének értelmében amennyiben kéri, hogy az Üzemeltető a felmondási jog gyakorlására nyitva álló határidőn belül kezdje meg a Szolgáltatás nyújtását, akkor az erre irányuló nyilatkozat megtételét követően, ha a teljesítés megkezdődik, akkor Önt a jelen fejezetben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.

A felmondási jog hogyan és mikor gyakorolható?
Ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Ha Ön felmondási jogával élni kíván, felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél, e-mail útján) a jelen ÁSZF I. pontjában meghatározott elérhetőség egyikére. Ebből a célból felhasználhatja jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező nyilatkozat-mintát is. Ön határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi felmondási nyilatkozatát. Tájékoztatjuk, hogy a felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát csak a rmegrendelés során megadott e-mail címről fogadjuk el.

A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

A felmondási jog gyakorlására irányuló nyilatkozatát abban az esetben tudjuk határidőben érvényesítettnek tekinteni, ha Ön a nyilatkozatát a felmondási jog gyakorlására biztosított fenti határidőben elküldi.

Amennyiben a szolgáltatás teljesítését az Üzemeltető megkezdi és Ön ezt követően, de még a teljes szolgáltatás nyújtását megelőzően gyakorolja felmondási jogát, akkor Ön köteles a felmondás Üzemeltetővel való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat az Üzemeltető számára megfizetni. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

Az Üzemeltető kötelezettségei a Fogyasztó felmondása esetén
Felmondás esetén az Üzemeltető a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Üzemeltető a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

XIV. A panaszkezelés módja

1. Az Üzemeltető székhelye, a panaszügyintézés helye, az ügyfélszolgálatának levelezési címe, elektronikus levelezési címe, internetes címe és telefonszáma az ÁSZF I. pontjában található.

2. A Fogyasztó az Üzemeltetőnek a szolgáltatás nyújtásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti az Üzemeltetővel. Az Üzemeltető a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Üzemeltető a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Fogyasztónak átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

3. Az írásbeli panaszt az Üzemeltető a beérkezését követően harminc (30) napon belül írásban érdemben megválaszolja, és a Fogyasztónak megküldi a fenti jegyzőkönyvvel együtt e-mail formájában. A panaszt elutasító álláspontját az Üzemeltető indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén az Üzemeltető köteles a Fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve az Üzemeltető székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.

4. Elutasító válasz esetén a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független békéltető testületekhez fordulhat:
• Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bodnár József
E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.hu , info@baranyabekeltetes.hu

• Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532
Fax száma: (76) 501-538
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

• Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

• Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Elnök: Dr. Horváth Károly
E-mail cím: info@csmkik.hu
• Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451- 775
Fax száma: (66) 324-976
Elnök: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu

• Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Elnök: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

• Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Elnök: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

• Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu

• Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Elnök: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

• Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

• Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Elnök: Dr. Gordos Csaba
E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

• Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Elnök: Dr. Gáll Ferenc
E-mail cím: kamara@tmkik.hu

• Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

• Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Elnök: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu

• Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Telefonszáma: 06-1-269-0703
Fax száma: 06-1-269-0703
Elnök: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

• Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Elnök: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu

• Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 420-180
Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

• Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 814-111
Fax száma: (88) 412-150
Elnök: Dr. Vasvári Csaba
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

• Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Elnök: Dr. Molnár Sándor
E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu

5. Az Üzemeltető székhelye szerint illetékes békéltető testület neve:

• Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Elnök: Dr. Horváth Károly
E-mail cím: info@csmkik.hu

6. Panasza esetén elsődlegesen a Fogyasztó lakóhelye szerinti békéltető testület illetékes.

7. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a békéltető testület megkísérli a felek közötti egyezség létrehozását, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

8. Tájékoztatjuk, hogy a Weboldal a székhelye szerinti békéltető testületnél vagy – valamennyi békéltető testületre kiterjedő hatállyal – a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál írásban, visszavonásig érvényes általános alávetési nyilatkozatot tehet, amelyben vállalja, hogy a békéltető testületi eljárásnak és egyezség hiányában az ilyen eljárásban hozott határozatnak aláveti magát. Az alávetési nyilatkozatban a Weboldal kötelezettségvállalásának mértékét, illetve hatályát a jogvita tárgyának általa meghatározott értékében vagy más módon is korlátozhatja. A Weboldal mentesül e nyilatkozat kötőereje alól, ha bizonyítja, hogy azt a szerződéskötésig a vállalással azonos módon visszavonta.

9. Tájékoztatjuk, hogy az Üzemeltetőt a békéltető testület eljárása tekintetében együttműködési kötelezettség terheli.

10. Fogyasztóvédelmi panasz esetén felkeresheti a területileg illetékes járási hivatalokat. A járási hivatalok listáját az alábbi címen érheti el: http://jarasinfo.gov.hu/.

11. Ha panasszal kíván élni online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, az alábbi honlapon kezdeményezheti a panasz bíróságon kívüli rendezését. A portál csak akkor használható, ha Ön az EU-ban él, és a kereskedő székhelye is valamelyik EU-országban található. https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show; https://ec.europa.eu/consumers/odr

12. Versenyjogi szabályok sérelme esetén a Gazdasági Versenyhivatalhoz fordulhat:
• Gazdasági Versenyhivatal
1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245 Budapest 5. Pf.1036
Telefon: (1) 472-8900
Fax: (1) 472-8905

13. Felhívjuk az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező Fogyasztóink figyelmét, hogy amennyiben határon átnyúló fogyasztói jogvitájuk van – vagyis szokásos tartózkodási helyük nem Magyarországon van – úgy az interneten keresztül történő szolgáltatás kapcsán igénybe vehetik az online vitarendezési platformot is. Az online vitarendezési platform elérhető az alábbi linken: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

14. Az Üzemeltető nem folytat közszolgáltatási tevékenységet, így nem vonatkoznak rá az ilyen tevékenységet folytató szolgáltatókra vonatkozó speciális törvényi szabályok (speciális ügyfélszolgálat működtetése, meghosszabbított ügyfélfogadási idő, előzetes időpont foglalás, folyamatos elérhetőség, öt perces bejelentkezési idő, stb.).

XV. Záró rendelkezések

1. Jelen ÁSZF-re egyebekben első sorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (GDPR), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, illetve a hatályos magyar jogszabályok irányadóak.

1. számú melléklet

Elállási/felmondási nyilatkozatminta
(Kérjük, a szerződéstől való elállási vagy felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza az Üzemeltető részére.)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt